Månadens DataTjej: Nhi Tran

Månadens DataTjej Dec 2020, Nhi Tran

In English below

Nominerad av Hedieh Mohammadi, med motiveringen: “Utan några kontakter lyckades hon själv ordna en praktikplats på Telia där hon praktiserade 12 veckor som business analyst. Efter bara 10 veckor hade hon visat hur driven och ambitiös hon är att hon erbjöds inte bara en summer trainee på Telia, utan även möjligheten att ta SAFe scrum master certifikatet och testa på scrum master rollen som en intern. Från LIA praktikant till snart scrum master. Hur sjukt?! Så inspirerande! Dessutom har allting skett på distans och hon har aldrig träffat sin chef eller sitt team och ändå gjort ett sånt stort avtryck👏🏼”

Namn: Nhi Tran
Ålder: 27
Arbetsplats/Utbildning: Scrum master / business analyst intern på Telia Company (Studerar till kravanalytiker en två års utbildning på yrkeshögskolan Newton i Stockholm)


Tips till tjejer som vill plugga it- och teknikrelaterade ämnen?
Step out of your comfort zone och våga testa dig fram! Innan jag sökte mig in till utbildningen ställde jag frågan till min fästman “tänk om jag inte är smart nog, tänk om jag inte fattar nånting” Nu när jag tänker tillbaka skrattar jag åt det. Jag är glad att jag vågade och att jag tog det steget. Var inte rädda – ingenting är omöjligt!

Nämn tre saker vi inte visste om dig!
– Jag arbetar som florist vid sidan om studierna (och har gjort i 10 år)
– Hatar att flyga men älskar att resa runt i världen
– Pasta med extra parmesan är det bästa som finns

Vad fick dig att välja (ett yrke inom) IT/teknik?
Jag fick inspiration från flera vänner som arbetar inom IT och har alltid varit väldigt nyfiken inom IT-världen då de flesta kan relatera till det i dagens samhälle. Att veta hur tekniken fungerar ‘backstage’ och att arbeta med det tycker jag är super coolt!

Vad är din största karriärdröm?
Min största karriärdröm just nu är att kontinuerligt utvecklas och efter examen arbeta för ett företag/organisation som vill utvecklas med mig.

Dina tre bästa tips till någon som ska på arbetsintervju?
– Ett av de viktigaste tipsen som jag alltid har i åtanke är att alltid vara sig själv och ingen annan, det är så man kommer längst.
– Visa att du är nyfiken och ställ frågor, var aldrig rädd att ställa frågor!
– Förberedelser är A och O. Läs på företaget och tjänsten du sökt till. Träna på intervjufrågor framför en spegel eller med en vän.

Vad är det bästa med din utbildning?
Det bästa med min utbildning måste vara mina två närmaste vänner Hedieh och Bella som jag fått träffa under utbildningen. Jag hade aldrig klarat av att genomföra utbildningen utan dem vid min sida. Vi ser till att ge varandra stöd, peppar varandra och uppmanar varandra till att kämpa ända till mål. Jag måste även ge cred till alla fantastiska lärare som motiverat oss genom utbildningen.

Hur kom du i kontakt med DataTjej?
Jag sökte mig fram till olika initiativ som riktar sig in mot kvinnor inom branschen och hittade bland annat DataTjej. En fantastisk organisation som jag fått så mycket inspiration ifrån!

In English

Nominated by Hedieh Mohammadi, with the motivation: “Without any contacts, she managed to arrange an internship at Telia where she practiced for 12 weeks as a business analyst. After only 10 weeks, she had shown how driven and ambitious she is and she was offered, not only a summer trainee internship, but also the opportunity to take the SAFe scrum master certificate and test the scrum master role as an intern. From LIA intern to soon scrum master. How cool?! So inspiring! In addition, everything has happened at a distance and she has never met her boss or her team and still made such a big impression👏🏼”

Name: Nhi Tran
Age: 27
Workplace / Education: Scrum master / business analyst intern at Telia Company (Studying to become a requirements analyst at Newton University in Stockholm. The education is two years).

Tips for girls who want to study IT and technology-related subjects?
Step out of your comfort zone and dare to challenge yourself! Before I applied for the education, I asked my fiancé “what if I’m not smart enough, what if I don’t understand anything”. Now that I think back I laugh at it. I’m glad I dared and that I took that step. Don’t be afraid – anything is possible!

Mention three things we do not know about you!
– I work as a florist alongside my studies (and have done that for 10 years).
– Hates to fly but loves travelling around the world.
– Pasta with extra parmesan is the best thing ever.

What made you choose (a profession in) IT / technology?
I got inspiration from several friends who work in IT and have always been very curious about the world in IT, which people might relate to in today’s society. Knowing how the technology works ‘backstage’ and working with it I think is super cool!

What is your biggest career dream?
My biggest career dream right now is to continuously develop and after graduation work for a company / organization that wants to evolve with me.

Your three best tips for someone going to a job interview?
-One of the most important tips that I always have in mind is to be myself and no one else, remember that and you can go far.
– Show that you are curious and ask questions, never be afraid to ask questions!
– Preparations are crucial. Read about the company and the employment you applied for. Practice interview questions in front of a mirror or with a friend.

What is the best thing about your education?
The best thing about my education must be my two closest friends Hedieh and Bella that I met during the education. I would never have been able to complete the training without them by my side. We make sure to give each other support, motivate each other and encourage each other to fight til the end. I must also give credit to all the fantastic teachers who motivated us through the training.

How did you get in touch with DataTjej?
I searched for various initiatives that focus on women in the industry and found, among other options, DataTjej. A fantastic organization that I got so much inspiration from!