Månadens DataTjej: Anna Montelius

Anna Montelius, månadens DataTjej Februari 2021

In English below

Nominerad av Christina Dahlén: “Så himla duktig och proffsig tjej! Hon pluggar Mjukvaruteknik på Linköpings universitet och ska göra exjobb nu till våren. Hon är ALLTID hjälpsam, stöttar och ger råd när man behöver. Tycker hon har bra (bäst) värderingar och skulle kunna inspirera många tjejer som vill börja koda eller göra framsteg inom databranschen!”

Namn: Anna Montelius
Ålder: 26
Utbildning: Civilingenjör i mjukvaruteknik, master i storskalig mjukvaruutveckling

Tips till tjejer som vill plugga it- och teknikrelaterade ämnen:
Våga söka det du tycker verkar kul trots den skeva könsfördelningen! Jag vet att många blir avskräckta av att teknikutbildningar generellt sett är så mansdominerade, och det är så synd för teknik är fantastiskt roligt och stimulerande. Jag upplever att det på min utbildning finns en stark sammanhållning bland de, relativt få, kvinnor som finns, och det väger upp en hel del för den skeva fördelningen.

Berätta hur du hamnade på din utbildning och vad man skulle kunna jobba med efter examen:
Jag började lite av en slump på teknikprogrammet med IT-inriktning på gymnasiet, och upptäckte då programmering. Till en början fattade jag inte riktigt grejen, men när jag fick bygga en egen miniräknare i C# förstod jag hur kul det faktiskt är att utveckla, och bestämde mig då för att jag skulle plugga vidare inom programmering.
Efter man tagit examen från mjukvaruteknik finns det extremt mycket man kan göra, så mycket att det är svårt att sammanfatta. Många blir ju såklart rena mjukvaruutvecklare, vilket kan innebära att man programmerar inom till exempel webbutveckling, säkerhet, inbyggda system eller maskininlärning. Många blir IT-konsulter, vilket också kan innebära att man programmerar, men till exempel även att man arbetar med management och utvecklingsprocesser på IT-företag. På sikt blir många projektledare och chefer.

Har du någon tidigare erfarenhet av ämnet som du studerar?
Som sagt så fick jag programmera en del på gymnasiet och jag läste en förberedande kurs i programmering sommaren innan jag skulle börja på universitetet. Det var skönt att ha ett litet hum om vad programmering var när jag började plugga, men efter någon månad hade kurserna jag läste redan gått igenom det jag kunde sen innan, och sen var allt nytt.

Vad är det bästa med din utbildning?
Vi har fått jobba mycket i projekt där vi fått bygga mjukvarulösningar från grunden, ibland individuellt och ibland i grupp, och det är superkul. Civilingenjörsutbildningar innehåller väldigt mycket teoretiska kurser, men på min utbildning har även dom teoretiska kurserna innehållit praktiska moment då vi fått utveckla faktiska mjukvarulösningar för att lära oss teorin. Ofta har man använt språk och tekniker man aldrig använt förut trots att kursen egentligen inte handlar om de teknikerna, så man blir liksom expert på att lösa problem med nya tekniker!

Finns det något du önskar att du visste innan du började plugga:
Jag önskar att jag hade vetat att det är helt okej att be om hjälp när man har fastnat med något, jag var nog onödigt envis med att jag skulle lösa allt själv i början. Mjukvaruteknik är svårt – det är smart att utnyttja de resurser som finns på universitetet i form av föreläsare och liknande!

Har du jobbat med/studerat något annat innan du började din nuvarande utbildning?
Jag började faktiskt först på civilingenjörsprogrammet i medieteknik på Linköpings Universitet, men bytte efter ett år till mjukvaruteknik. Jag tyckte att medieteknik var för inriktad på grafik, och ville läsa en mer generell datautbildning. Det går alltså jättebra att ångra sig och byta utbildning om man upptäcker att man valt fel!

Nämn tre saker vi inte visste om dig:
Jag älskar växter! Jag har nog över 100 arter hemma, och när jag reser är botaniska trädgårdar högst upp på listan över ställen att besöka.
Jag är också ett stort fan av salt. More is more när det kommer till salt helt enkelt.
Jag ligger på min spikmatta varje dag innan jag ska sova. Det är helt underbart för kroppen och gör mig tillräckligt avslappnad för att kunna somna, tips!

Vilken är din största karriärdröm?
Jag har faktiskt ingen specifik karriärdröm, utan strävar bara efter att alltid arbeta med något som stimulerar mig, gör mig glad och gör att jag utvecklas och lär mig nya saker. Jag är dock lite extra intresserad av programvarudesign och arkitektur, så på sikt hade det varit roligt att bli mjukvaruarkitekt, men nu direkt efter examen är jag sugen på att jobba som utvecklare.

In English

Nominated by Christina Dahlén: “Such a talented and professional girl! She is studying Software Engineering at Linköping University and will do a dissertation this spring. She’s ALWAYS helpful, supportive and gives advice when needed. She has good (the best) values ​​and could inspire many girls who want to start coding or make progress in the computer industry!”

Name: Anna Montelius
Age: 26
Education: Master of Science in Software Engineering, Master in Large-Scale Software Development

Tips for girls who want to study IT and technology-related subjects:
Dare to look for what you think seems fun despite the wry gender distribution! I know that many people are discouraged by the fact that technology education is generally so male-dominated, and it’s such a shame because technology is fantastically fun and stimulating. I feel that in my education there is a strong unity among the, relatively few, women who exist, and that offsets a lot for the wry distribution.

Tell us how you ended up in your education and what you could work with after graduation:
I started a bit of a coincidence in the technology program with an IT focus in high school, and then discovered programming. At first I did not really understand the thing, but when I got to build my own calculator in C#, I understood how fun it actually is to develop, and then decided that I would study further in programming.
After graduating from software engineering, there is extremely much you can do, so much so that it is difficult to summarize. Of course, many become pure software developers, which can mean that you program in, for example, web development, security, embedded systems or machine learning. Many become IT consultants, which can also mean that you program, but for example also that you work with management and development processes at IT companies. In the long run, many will be project managers and chiefs.

Do you have any previous experience of the subject you are studying?
As I said, I got to program some in high school and I read a preparatory course in programming the summer before I would start at university. It was nice to have a little hum about what programming was when I started studying, but after a month or so, the courses I read had already gone through what I could then before, and then everything was new.

What is the best thing about your education?
We’ve worked a lot in projects where we’ve built software solutions from the ground up, sometimes individually and sometimes in groups, and it’s super fun. Master of Science programs contain a lot of theoretical courses, but in my education, the theoretical courses have also contained practical elements as we have had to develop actual software solutions to learn the theory. You have often used languages ​​and techniques you have never used before, even though the course is not really about those techniques, so you become like an expert at solving problems with new techniques!

Is there anything you wish you knew before you started studying?
I wish I had known that it is perfectly okay to ask for help when you are stuck with something, I was probably unnecessarily stubborn that I would solve everything myself in the beginning. Software technology is difficult – it is smart to use the resources available at the university in the form of lecturers and similar!

Have you worked with / studied anything else before you started your current education?
I actually first started in the master’s engineering program in media technology at Linköping University, but after a year I switched to software technology. I thought that media technology was too focused on graphics, and wanted to read a more general computer education. So it is very easy to change orientation if you discover that you have made the wrong choice!

Name three things we did not know about you:
I love plants! I probably have over 100 species at home, and when I travel, botanical gardens are at the top of the list of places to visit.
I’m also a big fan of salt. More is more when it comes to salt quite simply.
I lie on my nail mat every day before I go to sleep. It is absolutely wonderful for the body and makes me relaxed enough to be able to fall asleep, tip!

What is your biggest career dream?
I actually don’t have a specific career dream, but just strive to always work with something that stimulates me, makes me happy and makes me develop and learn new things. However, I am a little extra interested in software design and architecture, so in the long run it would have been fun to become a software architect, but now immediately after graduation I am eager to work as a developer.

1 thought on “Månadens DataTjej: Anna Montelius”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *