Månadens DataTjej: Aml Abbas

all abbas, månadens datatjej jan 2021

In English below

Nominerad av Aisha Ugljanin, med motiveringen: “Aml är en engagerad DataTjej som alltid hjälper sina kursare med plugg (hon läser datateknik på LTH), deltar som volontär i olika projekt runt om i Helsingborg och i Hackathons. Aml är dedikerad och noggrann, hon gör ingenting utan att sätta sig in i det ordentligt. Hon är alltid positiv och glad. Jag är så glad att jag har lärt känna henne, hon inspirerar mig dagligen. Hon kom till Sverige 2015 som flykting från krigets Syrien och hjälper andra flyktingar som är fast på flyktingläger i Libanon. Hon har nyligen donerat 15000 kr till en släkting som nyligen fått barn där. Ibland undrar jag hur mycket hjärna och hjärta som kan rymmas i en person.”

Namn: Aml Abbas (uttal förnamn: Amal)
Ålder: 27 år
Utbildning: Högskoleingenjör i datateknik på LTH Campus Helsingborg, tredje och sista året.
Arbetsplats: 1- Programmeringsledare på Vattenhallen på Lunds Universitet. Ansvarig för att ha olika aktiviteter för barn men mest programmering i scratch, kojo, edison robot och micro:bit.
2- Mentor till studenter med funktionsnedsättning på Lunds Universitet.
3- Ledsagare på Helsingborg station. Hjälper passagerare med funktionsnedsättning att gå på, stiga av och byta tåg.

Nämn tre saker vi inte visste om dig!
1- Jag gillar att sjunga trots att jag inte har fin röst. Och tvingar vänner och familjen att lyssna.
2- Jag gillar att dansa.
3- Jag gillar att göra andra glad för det får mig att vara glad.

Kan du berätta hur du hamnade på din utbildning?
I Syrien pluggade jag till civilingenjör i informationsteknik och då hade vi en kurs i C++ vilket jag tyckte om. När kriget började var jag på mitt tredje år och jag kunde inte avsluta mina studier. Här i Sverige kunde de inte validera mina universitetsbetyg för de kan inte validera en oavslutad utbildning så jag var tvungen att börja om, därför sökte jag till högskoleingenjör i datateknik på LTH.

Dessutom ansökte jag till en kurs i front-end programmering där jag lärde mig javascript och angular vilket fick mig att tycka om programmering.

Vad skulle man kunna jobba med efter examen?

  • Webbutvecklare
  • Apputvecklare
  • Projektledare
  • Testare

Det är en stor arbetsmarknad med många varierande roller.

Vad är det bästa med din utbildning?
Problemlösningen! Processen med att identifiera ett problem och hitta olika lösningar till att analysera lösningarna tills jag har funnit den mest effektiva. Det är jätteroligt med varierande arbetsuppgifter för jag har alltid något nytt att lösa vilket utvidgar mina kunskaper. Jag blir motiverad och utmanad hela tiden vilket gör att det aldrig blir tråkigt.

Vad har du studerat innan din nuvarande utbildning?
1- Civilingenjör i informationsteknik
2- Front-end programmering

Vad har du jobbat med under/innan din nuvarande utbildning?
1- Programmeringsledare på Cool Minds i Malmö.
2- Lokalvårdare på Örenäs Slott.
3- Lokalvårdare på McNeil (Johnson&Johnson).
4- Modersmålslärare i Arabiska.
5- Restaurangbiträde.

Har du något drömjobb efter studierna?
UX-designer eftersom det är mycket kundkontakt vilket jag tycker är roligt. Det handlar om att analysera interaktionen mellan användare och produkt där man först skapar en interaktiv prototyp som visar i detaljer hur systemet kommer att funka. Sedan låter man användaren testa produkten och jag kan anteckna i detaljer hur ska produkten förbättras.

In English

Nominated by Aisha Ugljanin, with the motivation: “Aml is a committed DataTjej who always helps her classmates with studies (she studies computer technology at LTH), participates as a volunteer in various projects around Helsingborg and in Hackathons. Aml is dedicated and thorough, she does nothing without getting to grips with it properly. She is always positive and happy. I am so happy that I got to know her, she inspires me daily. She came to Sweden in 2015 as a refugee from Syria and helps other refugees who are stuck in camps in Lebanon. She has recently donated 15,000 SEK to a relative who recently had a baby there. Sometimes I wonder how much intelligence and love that can fit in a person.”

Namn: Aml Abbas (pronounced first name: Amal)
Ålder: 27 years old
Utbildning: University engineer in computer technology at LTH Campus Helsingborg, third and final year.
Arbetsplats: 1- Programming manager at Vattenhallen at Lund University. Responsible for having different activities for children but mostly programming in scratch, kojo, edison robot and micro: bit.
2- Mentor for students with disabilities at Lund University.
3- Pursuivant at Helsingborg station. Helps passengers with disabilities get on, get off and transfer to another train

Mention three things we did not know about you!
1- I like to sing even though I do not have a nice voice. And forces friends and family to listen.
2- I like to dance.
3- I like to make others happy because it makes me happy.

Tell us how you ended up in your education?
In Syria, I studied for a master’s degree in information technology and then we had a course in C ++, which I liked. When the war started, I was in my third year and I could not finish my studies. Here in Sweden, they could not validate my university grades because they can not validate an unfinished education so I had to start over, so I applied for a university degree in computer technology at LTH.

In addition, I applied for a course in front-end programming where I learned javascript and angular which made me like programming.

What could you work with after graduation?

  • Web developer
  • App developer
  • Project manager
  • Tester

It is a large labor market with many varying roles.

What is the best thing about your education?
Problem solving! The process of identifying a problem and finding different solutions to analyze the solutions until I have found the most effective one. It is great fun with various tasks because I always have something new to solve, which expands my knowledge. I get motivated and challenged all the time, which means it never gets boring.

What did you study before your current education?
1- Master of Science in Information Technology
2- Front-end programming

What have you worked with during or before your current education?

1- Programming manager at Cool Minds in Malmö.
2- Janitor at Örenäs Castle.
3- Janitor at McNeil (Johnson & Johnson).
4- Native language teacher of Arabic.
5- Restaurant assistant.

What is your dream job after your studies?
UX designer, because there is a lot of customer contact, which I think is fun. It is about analyzing the interaction between user and product where you first create an interactive prototype that shows in detail how the system will work. Then let the user test the product and I can note in detail how the product should be improved.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *